Wydarzenia
Wydarzenia

Konferencja zamykająca projekt "Refrigerants Life Cycle"

Refrigerants Life Cycle, czyli innowacyjny projekt Fundacji PROZON

Konferencja odbyła się 19 czerwca 2024 roku w Warszawie i była poświęcona projektowi Refrigerants Life Cycle czyli innowacyjnemu rozwiązaniu w zakresie separacji mieszanin czynników chłodniczych.

Zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu czynników chłodniczych HFC (F-gazów), a docelowo ich wycofania zgodnie z prawem UE leży u podstaw działań mających na celu ograniczenie produkcji nowych czynników chłodniczych, między innymi poprzez ich odzysk i regenerację oraz ponowne wykorzystanie w układach chłodniczych. Fundacja Ochrony Klimatu PROZON, której jesteśmy jednym z założycieli, od wielu lat zajmuje się odzyskiem i regeneracją czynników w ramach koordynowanej przez siebie ogólnopolskiej sieci.

Refrigerants Life Cycle to kolejne przedsięwzięcie zrealizowane przez Fundację, którego podstawowym celem jest ograniczanie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery z sektora chłodniczo-klimatyzacyjnego.

W ramach projektu została zbudowana instalacja demonstracyjna do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych, w której następuje przetworzenie odpadów czynników chłodniczych na pełnowartościowe czynniki, a następnie wtórne wprowadzenie ich na rynek UE.

Nowa technologia umożliwia separację niemal wszystkich mieszanin czynników chłodniczych i tym samym zwiększenie puli dostępnych na rynku czynników chłodniczych z odzysku. Pozwoli to na zaspokojenie potrzeb branży w okresie długoterminowej transformacji przy przechodzeniu na alternatywne czynniki. Dodatkowo, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu możliwe jest obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów czynników chłodniczych, co zwiększy też motywację wśród firm instalacyjnych do oddawania ich do regeneracji i separacji. Zgodnie z założeniami projektu po jego zakończeniu została osiągnięta redukcja emisji HFC na poziomie 74 000 ton ekwiwalentu CO2/rok.

W drugiej części spotkania uczestnicy konferencji mogli osobiście obejrzeć wybudowaną do realizacji projektu instalację demonstracyjną do rozdziału mieszanin czynników. Instalacja została posadowiona w nowym oddziale Fundacji PROZON pod Warszawą w gminie Mszczonów. Za wykonanie i przetestowanie instalacji odpowiedzialna była firma Chemat, która znakomicie wywiązała się z powierzonego zadania.

Rozdział mieszanin czynników w instalacji przeprowadzany jest metodą rektyfikacji, czyli destylacji, przeprowadzanej w kolumnie rektyfikacyjnej o wysokości ponad 20 metrów. Surówka ogrzewana jest w wymienniku ciepła, a wytworzone pary przechodzą w górę kolumny i kontaktując się ze spływającą w przeciwprądzie cieczą wymieniają masę i ciepło. Opary wzbogacają się w składnik bardziej lotny, a ciecz w mniej lotny. W efekcie otrzymuje się czysty czynnik oraz mieszaninę czynników do dalszego rozdziału poprzez ponowną rektyfikację lub adsorpcję zmiennociśnieniową, przeprowadzaną w specjalnych kolumnach z sitami molekularnymi.

Zakończony z wielkim sukcesem, innowacyjny na skalę europejską projekt Refrigerants Life Cycle, z jedyną taką w Europie środkowo-wschodniej instalacją do rozdziału mieszanin czynników, już teraz przynosi szereg korzyści dla branży chłodniczo-klimatyzacyjnej oraz globalnie dla środowiska, klimatu i społeczeństwa.

Zobacz więcej